section

Školní družina

Školní družina patří již několik let k součástem školy, kde mohou děti pod odborným vedením prožívat příjemné chvíle každodenního pobytu ve škole. Družina Kouzelných škol má 4 oddělení.

Vedle běžných činností v souladu se zásadami režimu dne je u dětí nejrůznějšími formami posilováno estetické a estetickoekologické cítění, odpovědnost za sebe i za ostatní spolužáky.

Pokyny ke školní družině

Družina funguje každý všední den od 12 do 17 hodin. V době školních prázdnin, státních svátků a ředitelského volna je družina uzavřena. Poplatek za školní družinu činí  5 000 Kč za pololetí bez ohledu na počet dní strávených v ŠD.

Poplatek je potřeba uhradit k 10.9. a k 1.2. na bankovní účet Kouzelných škol (číslo účtu: 233860466/0300, variabilní symbol: přidělený kód).