Stanovisko Rady školské právnické osoby

Stanovisko Rady školské právnické osoby

19.05.2020

Stanovisko Rady školské právnické osoby

V posledních týdnech se na ředitelku Kouzelných škol a Radu školské právnické osoby obracejí rodiče některých žáků a vyjadřují svůj názor na zajištění výuky v době vládou (Ministerstvem zdravotnictví) nařízených mimořádných opatření. Spektrum vyjadřovaných názorů je velmi různorodé, od vyjádření respektu a podpory tomu, jak se Kouzelné školy zhostily svého poslání i v této nelehké době, přes kritiku nedostatečného věnování se žákům školou až naopak po výhrady k jejich přetěžování. Konec konců podobně jako lze sledovat diskuzi ve sdělovacích prostředcích.

S uváděnou kritikou bývá někdy spojován požadavek na vrácení části školného rodičům. Argumentováno je přitom v zásadě dvojím způsobem. Především pisatelé bez dalšího tvrdí, že škola měla v důsledku neuskutečňování prezenční výuky snížené náklady, a tudíž by bylo spravedlivé, aby byla snížena rovněž částka, kterou se rodiče podílejí na úhradě těchto nákladů. Tento argument však neodpovídá skutečnosti. Ačkoliv ve škole v důsledku opatření státu nemohli být přítomni žáci, neznamená to, že nákladové položky spojené s běžným provozem školy nemusely být hrazeny. Týká se to i takových položek, jako je nájem budovy či platy pedagogických pracovníků. Navíc vznikly další nezpochybnitelné náklady spojené s technickou realizací online výuky a souvisejících podpůrných aktivit.
Z druhé strany je argumentováno, že škola přenesla část svých úkolů na rodiče, kteří také mají své povinnosti a v souvislosti s pandemií se někteří z nich sami dostali do obtížné situace způsobené ztrátou zaměstnání, nemožností provozovat podnikatelskou činnost nebo jinými podobnými závažnými skutečnostmi. Tyto informace vnímá Rada školské právnické osoby jako relevantní. Bohužel, stejná situace zasáhla všechny rodiče v ČR, kteří zůstali doma se svými dětmi v době, kdy byly školy zavřené. 
Současně však chceme zdůraznit, že Kouzelné školy, v naprosto bezprecedentní situaci, kdy ze dne na den byla státem zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole, zajistily již v následujícím týdnu pokračování vzdělávání jiným způsobem. Tedy fakticky byla zajištěna kontinuita vzdělávání bez jakéhokoliv přerušení (pouhé tři dny od 11. do 13. března, na které byly navíc žákům zadány úkoly k domácí práci, se jeví v kontextu mimořádnosti celé situace jako zanedbatelné). Vzdělávání bylo uskutečňováno prioritně online, prostřednictvím různých webových platforem. Kouzelné školy však po celou dobu nabízely rodičům, pro které byla online výuka z jakéhokoliv důvodu nepřijatelná nebo technicky nerealizovatelná, alternativní formy výuky prostřednictvím pracovních sešitů, včetně alternativních způsobů distribuce těchto sešitů. Vedle standardně rozvrhované online výuky pak byli jednotliví učitelé žákům průběžně k dispozici k individuálním i skupinovým konzultacím. Náhradní zajištění vzdělávání Kouzelnými školami v době, kdy prezenční výuka v důsledku zásahu vyšší moci nebyla možná, bylo oceněno bez výhrad Českou školní inspekcí při kontrole v době pandemie. Rada školy je přesvědčena, že v situaci, kterou Česká republika ve své historii nezažila a na kterou nebylo možné se žádným způsobem připravit, poskytovaly Kouzelné školy vzdělávání v maximální možné kvalitě i rozsahu, a jak uvádíme výše, rovněž při minimálně standardních nákladech, tudíž nevidí žádný důvod pro vrácení části školného za předmětné období.

Závěrem bychom rádi připomněli jeden z principů Montessori pedagogiky – Pomoz mi, abych to dokázal sám. V duchu tohoto principu probíhá prezenční výuka ve škole, kdy její značná část je věnována procvičování a samostudiu podle individuálních předpokladů každého jedince, na němž je i volba, kdy, kde a s kým tento úsek vzdělávání absolvuje. Obdobně byla v rámci objektivně daných možností koncipována výuka v uplynulých dvou měsících. Přitom v žádném případě nešlo o to, aby rodiče suplovali další výklad látky, ale spíše aby zpřístupnili dětem, pokud možno v plném rozsahu, možnosti vzdělávání v online prostředí, které škola dětem nabízela v nadstandardně vysoké kvalitě.

Vážíme si zájmu rodičů o úroveň výuky v uplynulém období a děkujeme za jejich podporu i kritické připomínky. O jejich důvěře svědčí i to, že rodiče více než tří čtvrtin všech žáků plánuji 25. 5. 2020 poslat svoje děti do školy. Jsme přesvědčeni, že i tato zkušenost nás dále posune v našem cíli, poskytovat Montessori vzdělávání v nadstandardní kvalitě.

Bohuslava Šenkýřová
předsedkyně Rady školské právnické osoby