section

Anglický jazyk

Anglický jazyk je zprostředkován tak, aby ho děti přijímaly jako přirozenou součást života. Cílem je, aby si k němu vytvořily pozitivní vztah, na jehož základě je možné jazyk rozvíjet. Samotná výuka probíhá v malých skupinkách nepřesahující počet 10 dětí. Učitel se s dětmi snaží komunikovat převážně v angličtině. Žákům jsou k dispozici učebnice angličtiny, Montessori pomůcky, anglické hry, pracovní listy a jiné výukové materiály.

Zpočátku jsou prezentovaná základní témata, která si děti osvojují prostřednictvím obrázků, poslechu, tematických písniček a her. Následně se děti seznamují s prvopočátečním čtením a psaním. Krátké příběhy slouží nejen k procvičování četby a přepisování, ale i k seznámení se s gramatickými jevy v kontextu. Tematické celky se v jednotlivých ročnících často opakují s tím, že rozsah znalostí se postupně rozšiřuje a prohlubuje. Hodiny angličtiny jsou příležitostně zpestřovány anglickými filmy/scénkami či divadlem.