Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021

29.08.2020

Naši milí rodiče,

ve školce již intenzivně pracujeme. Přibyly další pomůcky  a připravujeme školní akce. To vše a mnoho dalšího si povíme na naší první třídní schůzce.

Aktuální situaci kolem COVID -  19 sledujeme. MŠMT v tuto chvíli vydalo doporučení jak postupovat  a situaci aktuálně řešit. Ve školním roce 2020/2021 bude nutné dodržovat zvláštní hygienická pravidla, která se podle epidemiologické situace mohou v průběhu roku měnit. Rodiče dětí o nich budou informováni prostřednictvím webových stránek školy a obvyklými kanály elektronické komunikace. O způsobech komunikace budou rodiče informováni na první třídní schůzce.

Aktuální informace vyňaté z manuálu MŠMT:

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně  a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

Věřím, že školní rok 2020/2021 bude rokem klidnějším a moc se na Vás všechny těšíme.

Mějte pěkný den

Mgr. Martina Štanclová
ředitelka Kouzelných škol