section

Kouzelné školy – základní škola

Kouzelné školy – mateřská a základní škola vznikly v roce 2009 a při vzdělávání pracují s metodou Montessori, staví na moderních základech této pedagogiky, a tím rozvíjí přirozené nadání každého dítěte. Naší vizí jsou spokojené a vyrovnané děti, které navštěvují školu s radostí a nadšením a které si současně odnesou pevný základ pro další vzdělávání.

Doposud jsme děti vzdělávali do 5. ročníku. Ve školním roce 2020/ 2021 však otevíráme i 2. stupeň základní školy. Začínáme 6. ročníkem, který se pro žáky otevře v září 2021. Třídy naší školy jsou na 1. stupni věkově smíšené, v každé třídě jsou po celý den dva učitelé. Na druhém stupni budou jednotlivé ročníky oddělené.  V učebních osnovách je posílena dotace hodin anglického jazyka. Dětem je po skončení vyučování k dispozici školní družina a odpolední zájmové kroužky. 

Zvonění u nás neuslyšíte. Děti si samy volí, jaké práci se budou věnovat. Od první třídy si pod vedením tandemu učitelů osvojují správné učební návyky, schopnost aktivně se podílet na výuce, plánovat a efektivně využívat čas k učení a samostatně řešit úkoly. Děti nedostávají známky. Jsou hodnoceny slovně. 

V současné době probíhá kvalitní online výuka v základní i mateřské škole. Zapojujeme se do mnoha dobrovolnických projektů. Aktuální je projekt „Solidarita zdravotníkum“, kdy zaměstnanci školy pečou a dodávají dobroty pro zdravotníky z oddělení ARO ve Vinohradské nemocnici. 

Kouzelné školy jsou nejmladším členem unikátního projektu Společenství škol (mateřská, základní, víceleté gymnázium, střední odborná a univerzita), které ve svém principu umožňuje vzdělání napříč generacemi.

Výuka a zájmové činnosti

Tým školy

Fotogralerie

Foto