section

Kouzelné školy – základní škola

Kouzelné školy – mateřská a základní škola vznikly v roce 2009 a při vzdělávání pracují s metodou Montessori, staví na moderních základech této pedagogiky, a tím rozvíjí přirozené nadání každého dítěte. Naší vizí jsou spokojené a vyrovnané děti, které navštěvují školu s radostí a nadšením a které si současně odnesou pevný základ pro další vzdělávání.

Doposud jsme děti vzdělávali do 5. ročníku. Ve školním roce 2020/2021 jsme otevřeli i 2. stupeň základní školy. Začali jsme 6. ročníkem, který se pro žáky otevřel v září 2021 a v září 2022 přibyl i 7. ročník. Třídy naší školy jsou na 1. stupni věkově smíšené, v každé třídě jsou po celý den dva učitelé. Na druhém stupni jsou jednotlivé ročníky oddělené.  V učebních osnovách je posílena dotace hodin anglického jazyka. Dětem je po skončení vyučování k dispozici školní družina a odpolední zájmové kroužky.

Zvonění u nás neuslyšíte. Děti si samy volí, jaké práci se budou věnovat. Od první třídy si pod vedením tandemu učitelů osvojují správné učební návyky, schopnost aktivně se podílet na výuce, plánovat a efektivně využívat čas k učení a samostatně řešit úkoly. Děti nedostávají známky. Jsou hodnoceny slovně.

Kouzelné školy jsou nejmladším členem unikátního projektu Společenství škol (mateřská, základní, víceleté gymnázium, střední odborná a univerzita), které ve svém principu umožňuje vzdělání napříč generacemi.

Výuka a zájmové činnosti

Tým školy

Fotogralerie

Foto