section

Charakteristika

Děti podle metody Montessori vzděláváme na 1. i 2. stupni základní školy. Třídy naší školy jsou na 1. stupni smíšené. Jsou rozděleny do nižšího základního stupně (1., 2. a 3. ročník) a vyššího základního stupně (4. a 5. ročník). 

Z 2. stupně máme zatím 6. ročník a od září 2022 otevíráme i 7. ročník, postupně každý další školní rok otevřeme následný ročník a do 9. ročníku. 

V učebních osnovách je posílena dotace hodin anglického jazyka. Dětem je po skončení vyučování k dispozici školní družina a odpolední zájmové kroužky.

Škola je otevřena od 8:00 do 17:00 hod.

Zvonění u nás neuslyšíte. Děti si samy volí, jaké práci se budou věnovat. Ze škály systematických a propracovaných pomůcek, které jsou jim postupně představovány, si děti vybírají aktivity, které je v danou chvíli nejvíce zajímají. Je na nich, jestli začnou den matematikou nebo třeba psaním do písanky. Od první třídy si pod vedením učitele osvojují správné učební návyky, schopnost aktivně se podílet na výuce, plánovat a efektivně využívat čas k učení a samostatně řešit úkoly.

Odpoledne si vybírají ze zájmových kroužků, odpočívají, povídají si, procvičují si probrané učivo nebo si hrají s kamarády. Děti nedostávají známky. Jsou hodnoceny slovně na základě pozorování učitele, jeho záznamů o činnosti dítěte a také na základě prací dětí. Cílem tohoto procesu je naučit dítě sebehodnocení vlastní práce, tak aby se orientovalo na vlastní pokroky a rozvíjení svých specifických nadání místo porovnávání a soutěžení s druhými.

Uspořádání dne

Denní režim přizpůsobujeme potřebám dětí, jejich přání a zájmu.

08:00 – 08:30 individuální příchod žáků, volná práce dětí s Montessori pomůckami, individuální četba
07:50 – 08:20 přebírání žáků před budovou školy
08:30 začátek školního vyučování
08:30 – 12:00 / 15:05 pracovní blok
ranní přivítání a povídání na téma dne, individuální práce, samostatná a skupinová práce, práce s učitelem, angličtina
12:00 / 13:00 oběd
13:30 vyzvedávání žáků nenavštěvujících školní družinu
12:00 / 13:00 – 17:00 činnosti školní družiny
14:00 – 16:00 odpolední zájmové kroužky (probíhají společně se školní družinou)
17:00 odchod žáků

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči je v Kouzelných školách velmi důležitá. Soulad výchovné metody Montessori s přístupem v rodině je pro děti nezpochybnitelným přínosem. Děti motivuje, když vidí, že se rodiče do školních aktivit zapojují. Z tohoto důvodu jsou zváni na celou řadu akcí (oslavy, společné akce, tvůrčí dílny nebo přímo do vyučování). Pořádáme pro ně také pravidelné Montessori semináře.

Aby rodiče měli vždy přehled o vzdělávání a pokrocích svého dítěte, organizujeme:

  • individuální schůzky s rodiči (nejméně dvakrát ročně)
  • semináře pro rodiče
  • tvůrčí dílny a oslavy
  • individuální návštěvní dny pro rodiče
  • otevřené dny školy
  • aktuální informace na webových stránkách a vývěsce školy
  • zasílání aktuálních informací e-mailem
  • roční kalendář akcí

Jsme otevřeni vyslyšet Váš názor, nápady či kritiku a přání.